Vi är Lejonet & partners

Lejonet är en välfärdsaktör med tydlig CSR-inriktning. Vi arbetar därmed med fokus på 7 specialistområden. Chefsrekrytering • Chef att hyra • Organisationsöversyner • Ledarutveckling • Karriärändring • Medarbetarskap och teaminsatser • Personalförsörjning • Utbildning. Lejonet har kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Bakom Lejonet finns en ägarstruktur som garanterar en ekonomisk stabilitet i företagets expansion.

Läs mer om våra olika tjänster

Vår organisation innebär att våra kunder kan välja olika helhetslösningar av en och samma leverantör. Vi sparar tid åt våra kunder och frigör på så sätt kraft för kunden att fokusera på egna kärnverksamheter. Vår långa erfarenhet och stora kännedom om offentlig verksamhetger oss en djup insikt om alla processer som är nödvändiga i en offenlig verksamhet.

Vår verksamhet är präglad av en tydlig CSR-anda. Vi har under flera år anlitats av kommuner och olika företag för att internt utbilda och handleda dem i deras CSR-projekt. Våra uppdrag präglas ofta av ett socialt perspektiv just i politiskt styrda organisationer. Vi har mycket stor vana av att arbeta med samhällsfrågor. Lejonet har arbetat med många stora projekt bl. a. tillsammans med socialtjänsterna i Ängelholm, Höganäs, Båstad, Lund, Karlskrona, Hörby, Ulricehamn och Lerum.

Lejonet erbjuder genom sitt unika utbud av tjänster kommuner och företag möjlighet att spara pengar, men också att utveckla bästa möjliga verksamhet till högsta möjliga kvalité. Vår personal är välkända i kommuner och landsting, vi har lång erfarenhet och hög kompetens, samt en bred erfarenhet av ledning i offentliga verksamheter. Lejonet är särskilt framgångsrika inom den offentliga sektorn, där vi har en unik insikt om alla de processer som är nödvändiga i en politiskt styrd organisation.

Kvalité och ansvar

Lejonets kvalitetsarbete sker i enlighet med ISO 9001. Denna standard (SS 62 40 70) kan användas som separat standard. Den har utformats så att den också kompletterar den föreliggande utgåvan av SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitét – Krav. Även om de båda standarderna har olika omfattning har de likartad uppbyggnad för att underlätta användningen. Lejonet har en mycket god förmåga att stödja organisationer i utformningen av långsiktiga processer, för att säkerställa en strategisk kompetensförsörjning som kan möta framtidens krav; både på organisationen och den enskilde individen.

Vårt kvalitetssystem omfattar samtliga bolag i koncernen  med tydlig ansvarsfördelning, rutiner och processer som i samverkan leder och styr verksamheten, med avseende på kund- och medarbetartillfredsställelse. Respektive verksamhetsansvarig ansvarar för kvalitetsarbetet på sin enhet, som syftar på att säkerställa kvalitet i vår leverans samt att genomföra och dokumentera de förbättringar som krävs för att hålla de uppställda kraven. Lejonet har lång erfarenhet inom våra tjänsteområden. Vi har med hjälp av våra erfarenheter utvecklat interna stöd och riktlinjer för hur tjänsten skall genomföras avseende metodik, innehåll, upplägg och genomförande, dokumentation samt avvikelsehantering och uppföljning.

Våra kvalitetetsdokument delas in i två huvudgrupper:
  • Styrande dokument med instruktioner och beskrivningar som ligger till grund för dagliga rutiner.
  • Redovisande dokument med dokument som beskriver någon aktivitet genom protokoll, rapporter, revisioner och bedömningar.

Kvaliteten i programmet säkerställs redan i anbudsbeskedet där vi utifrån kundförfrågan klargör och säkerställer kundens önskemål och krav samt säkerställer metodik, resurser och kompetens.

Lejonet har en kvalitetsansvarig i varje bolag som tillsammans med region- och verksamhetschefer kontinuerligt arbetar med att se över och uteckla bolagets tjänster och program.